Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AirTurb B.V, gevestigd en kantoor te (3013 AK) Rotterdam aan het Stationsplein 45.A4004, geregistreerd onder handelsnummer 72093978, hierna te noemen AirTurb.

toepasselijkheid
1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van AirTurb, inclusief de uitvoering ervan, worden exclusief beheerst door deze algemene voorwaarden.
2. De andere partij met wie ooit een contract werd gesloten onder deze voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend te zijn met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later gesloten overeenkomsten met AirTurb.
3. Wijzigingen aangebracht door AirTurb in de algemene voorwaarden zijn van toepassing op de andere partij vanaf één maand na de datum waarop de wijzigingen schriftelijk zijn meegedeeld, tenzij de andere partij binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk op de hoogte brengt van zijn bezwaren.
4. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig zijn of mogen worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen vervolgens overleg plegen om overeenstemming te bereiken over nieuwe bepalingen ter vervanging van de ongeldige of nietig verklaarde bepalingen met betrekking tot het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling indien en voor zover mogelijk.

Aanbieding, offertes en overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van AirTurb zijn geheel vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, zelfs als een acceptatieperiode is opgenomen. Als een niet-bindende aanbieding door de andere partij wordt aanvaard, heeft AirTurb het recht om deze aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Bestellingen en wijzigingen in bestellingen binden AirTurb pas nadat deze schriftelijk door AirTurb zijn aanvaard. In tegenstelling tot de bepalingen in de vorige zin, zijn opdrachten waarbij AirTurb een voorschot is alleen voor AirTurb vereist nadat dit voorschot is ontvangen.
3. Indien de wederpartij zijn bezwaren niet binnen acht dagen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de orderbevestiging van AirTurb, wordt deze geacht de inhoud van de overeenkomst nauwkeurig weer te geven.
4. Als blijkt dat de door de andere partij in de aanvraag of overeenkomst verstrekte informatie onjuist was, heeft AirTurb het recht de prijzen dienovereenkomstig aan te passen. De wederpartij heeft het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na de prijsaanpassing te weigeren, met vergoeding van de door AirTurb gemaakte kosten.
5. Alle prijzen in de bovengenoemde aanbiedingen, offertes en bestellingen zijn, tenzij anders vermeld, in euro (€) en exclusief extra werk, verpakking, vracht- en andere kosten, omzetbelasting en heffingen opgelegd door de overheid.
6. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod in de offerte, is AirTurb niet gebonden aan deze afwijkende aanvaarding. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AirTurb anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht AirTurb niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Prijsopgaven, aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
9. De door AirTurb gebruikte catalogi, brochures, prijslijsten, offertes en andere afmetingen, gewichten, afbeeldingen, berekeningen en dergelijke zijn ongeveer correct en worden vrijblijvend gegeven.

Levering en levertijd
1. De door AirTurb opgegeven levertijd is bij benadering en geen fatale termijn. Overschrijding van een dergelijke termijn vormt derhalve geen toerekenbare tekortkoming van de zijde van AirTurb en geeft de wederpartij nooit recht op schadevergoeding, beëindiging van de overeenkomst, opschorting van betaling of verrekening met betrekking tot deze of enige andere overeenkomst met AirTurb, tenzij er is sprake van grove bedoelingen of fouten van AirTurb.
2. De levertijd begint op het moment van schriftelijke bevestiging van de bestelling door AirTurb. Indien informatie van de andere partij vereist is voor de uitvoering van de opdracht, begint de levertijd pas na ontvangst van deze informatie. In het geval dat de wederpartij aan Airturb een betaling uit deze of een andere overeenkomst verschuldigd is, vangt de levertijd aan bij ontvangst daarvan.
3. AirTurb is gerechtigd om in gedeelten te leveren, in welk geval de leveringen worden geacht te zijn gedaan op grond van verschillende overeenkomsten waarop deze voorwaarden van overeenkomstige toepassing zijn.
4. Indien en zolang een gedeeltelijke verzending niet door de andere partij wordt betaald en / of de andere partij niet voldoet aan andere verplichtingen die voortvloeien uit de relevante overeenkomst of (een) eerdere overeenkomst (en), is AirTurb niet verplicht om een verzending van het volgende deel en is gerechtigd de overeenkomst (en) te ontbinden voor zover deze (nog) niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling van de andere partij, met behoud van het recht op schadevergoeding en zonder de andere partij het hebben van enig recht op schadevergoeding of anderszins.
5. Goederen die om welke reden dan ook door AirTurb worden opgeslagen, zijn en blijven voor risico van de wederpartij. Voor de opslag is de wederpartij een vergoeding verschuldigd van € 50 per vierkante meter per maand of een deel van de maand. Goederen worden geacht te zijn opgeslagen zodra ze voor het eerst worden opgeslagen
aangeboden aan de andere partij.

Uitvoering van de overeenkomst
1. AirTurb is vrij om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst.

Verzending
1. De goederen zijn voor risico van de andere partij om het bedrijfsterrein van AirTurb te verlaten, dat zich voor dit risico afdoende moet verzekeren. AirTurb is vrij om te kiezen voor een efficiënte verpakking en verzending, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. In het geval dat, in tegenstelling tot het voorgaande, is overeengekomen dat AirTurb zal zorgen voor verzending, zal het de verzending verzekeren, maar sluit alle aansprakelijkheid dienaangaande uit.
3. De verpakking van AirTurb-producten die bedoeld zijn voor herhaald gebruik, blijft eigendom. De wederpartij houdt deze verpakking beschikbaar voor AirTurb. De wederpartij is aansprakelijk voor schade.

Kracht van de meerderheid
1. Niet-nakoming, late of onvoldoende uitvoering van de overeenkomst door AirTurb geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding in geval van overmacht aan de zijde van AirTurb.
2. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt onder overmacht van AirTurb verstaan, maar niet beperkt tot: niet-levering door derden om welke reden dan ook, stakingen, ziekte van personeel, bedieningsstoornissen, materiële fouten, transport moeilijkheden, oproer, voorkomen dat maatregelen worden gemobiliseerd, (burger) oorlogsgevaar, exportverboden, quota of andere overheidsmaatregelen, energietekort, gebrek aan grondstoffen, en andere maatregelen van welke aard dan ook buiten de controle van AirTurb en om te voorkomen of uit te stellen de uitvoering van de overeenkomst.
3. In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot na haar einde, tenzij AirTurb de andere partij binnen 90 dagen na het begin van de overmacht schriftelijk op de hoogte stelt om de overeenkomst te annuleren – voor zover deze niet maar toch begon het uit te voeren zonder een wederzijds recht op compensatie. In geval van overmacht – in het geval dat AirTurb nog niet is begonnen met de uitvoering van de overeenkomst – kan de andere partij de overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder wederzijds recht op schadevergoeding, indien de overmacht de levertijd heeft vertraagd met een periode gelijk aan de oorspronkelijke levertijd.

Advertising
1. De wederpartij zal de goederen onmiddellijk na levering controleren op zichtbare en gemakkelijk onzichtbare gebreken, alvorens tot opslag of gebruik over te gaan. Na gebruik worden items geacht aan de overeenkomst te voldoen, tenzij het item een ​​onzichtbaar defect lijkt te hebben dat niet gemakkelijk kan worden gedetecteerd.
2. Klachten over de hoeveelheid geleverde producten moeten binnen 24 uur na levering door AirTurb worden ontvangen, bij gebreke waarvan de hoeveelheid op de vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document als juist wordt beschouwd.
3. Klachten over een onjuiste uitvoering van de overeenkomst of de kwaliteit van de geleverde producten moeten binnen acht dagen na levering schriftelijk door AirTurb worden ontvangen.
4. Klachten over de factuur moeten binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk door AirTurb worden ontvangen.
5. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht de uitvoering van de overeenkomst door respectievelijk AirTurb of de factuur te hebben goedgekeurd. In dat geval worden klachten niet meer in behandeling genomen door AirTurb.
6. Goederen kunnen alleen aan AirTurb worden geretourneerd als AirTurb hiermee schriftelijk en volgens de verzendwijze heeft ingestemd. De verzending geschiedt voor risico van de wederpartij.
7. Als klachten tijdig worden ingediend en nadat is aangetoond dat de producten materiaal- of fabricagefouten hebben, zal AirTurb naar eigen inzicht zorgen voor gratis reparatie of volledige of gedeeltelijke herlevering. Producten en onderdelen die door AirTurb worden vervangen door nieuwe, worden daarom eigendom van AirTurb.
8. Het indienen van klachten of klachten ontslaat de wederpartij niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met AirTurb en geeft hem niet het recht om deze op te schorten.

prijzen
1. Alle offertes van AirTurb vinden plaats, tenzij anders vermeld, onder voorbehoud van prijswijzigingen. Indien kosten als gevolg van de overeenkomst, zoals vrachtkosten, invoer- en uitvoerrechten, opslag, inklaringskosten, belastingen of andere heffingen en de prijzen van grondstoffen en dergelijke, worden ingevoerd of verhoogd na het sluiten van de overeenkomst, komen deze ten laste van de andere partij, alsmede de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een dergelijke wijziging geeft de andere partij niet het recht om de overeenkomst te beëindigen
2. AirTurb heeft het recht om tijdens de export de overeengekomen prijzen en tarieven te verhogen.

Betaling
1. Betaling door de wederpartij dient te geschieden zonder korting, verrekening, aftrek of opschorting. Betaling vindt plaats tenzij anders schriftelijk overeengekomen binnen veertien dagen na de factuurdatum door overschrijving op de door AirTurb opgegeven rekening.
2. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, is de wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en zijn – onverminderd zijn overige verplichtingen – alle andere vorderingen die AirTurb op haar heeft onmiddellijk opeisbaar zonder een nadere ingebrekestelling standaard vereist. In dat geval is de wederpartij vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum van volledige betaling van de openstaande bedragen 1,5% rente per maand verschuldigd.
3. Alle incassokosten, inclusief de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie ook wordt toegekend, zijn door de wederpartij aan AirTurb verschuldigd bij het optreden van verzuim als bedoeld in het tweede lid. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de vordering met een minimum van € 150.
4. Indien de financiële positie en / of het betalingsgedrag van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, is de wederpartij naar het oordeel van AirTurb verplicht op eerste schriftelijk verzoek een voorschot en / of toereikende zekerheid te stellen door middel van een bank garantie, retentierecht, garantie of anderszins, voor zijn verplichtingen.
5. Indien de klant niet het in het vorige lid bedoelde voorschot verstrekt of niet binnen de door AirTurb gestelde termijn de gevraagde zekerheid stelt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en heeft AirTurb het recht om al zijn om verplichtingen op te schorten of een beroep te doen op de ontbinding van alle opdrachten met de andere partij.

Eigendom en eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de wederpartij geleverde goederen blijven eigendom van AirTurb totdat alle door de wederpartij aan AirTurb verschuldigde bedragen (inclusief rente en incassokosten) volledig zijn voldaan. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
2. In het geval dat de andere partij een nieuw artikel vormt uit de door AirTurb geleverde artikelen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, handelt de andere partij bij de inbedrijfstelling van AirTurb bij de oprichting ervan en bewaart het artikel voor AirTurb. De nieuw gevormde zaak wordt geacht onder het eigendomsvoorbehoud te vallen ten gunste van AirTurb. De andere partij wordt pas eigenaar wanneer het eigendomsvoorbehoud vervalt omdat hij alle claims van AirTurb heeft betaald.
3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht AirTurb hiervan zo spoedig als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
4. De wederpartij verbindt zich ertoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. In het geval dat AirTurb haar eigendomsrechten als bedoeld in dit artikel wenst uit te oefenen, geeft de andere partij reeds onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan AirTurb of door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigenschappen van AirTurb zich bevinden en die dingen terugnemen.
6. In het geval dat AirTurb gedwongen wordt zijn eigendomsrechten uit te oefenen in verband met het in gebreke blijven van de andere partij, komen de kosten daarvan voor rekening van de andere partij, inclusief transport, onverminderd het recht van AirTurb op schadevergoeding.

Afwezigheid en ontbinding
1. De overeenkomst kan alleen voortijdig worden beëindigd door ontbinding als de andere partij verwijtbaar in strijd is met essentiële verplichtingen uit de overeenkomst. De annulering kan pas plaatsvinden na het verstrijken van een redelijke termijn na een behoorlijke schriftelijke ingebrekestelling, aangetekend verzonden. Gerechtelijke tussenkomst is niet vereist.
2. Indien de wederpartij ten tijde van de ontbinding al diensten had ontvangen om de overeenkomst uit te voeren, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en alleen voor dat deel dat nog niet door AirTurb is uitgevoerd.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan AirTurb de overeenkomst direct of zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een aangetekende brief geheel of gedeeltelijk indien de andere partij:
 faillissement aanvragen;
 is failliet verklaard;
 indien hem een ​​opschorting van betaling wordt verleend, al dan niet voorlopig,
 zijn bedrijf stopt,
 als hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen
 als zijn bedrijf wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan voor de wederopbouw of fusie van bedrijven.
 een substantieel deel van de activa van de andere partij in beslag wordt genomen buiten de controle van AirTurb, of als de andere partij niet langer in staat kan worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. AirTurb is nooit verplicht tot enige vergoeding voor deze annulering.
4. Bedragen die door AirTurb vóór de ontbinding zijn gefactureerd in verband met wat zij al bij de uitvoering van de overeenkomst heeft uitgevoerd of geleverd, blijven verschuldigd en blijven onmiddellijk opeisbaar op het moment van de ontbinding.
5. Indien de wederpartij na ingebrekestelling een verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, is AirTurb gerechtigd zijn verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten, zonder dat hierdoor schadevergoeding aan de andere partij. vastgehouden worden. AirTurb is ook gerechtigd om dit te doen in de omstandigheden als bedoeld in lid 3 van dit artikel.
6. In geval van voortijdige beëindiging door de andere partij niet in overeenstemming met wat in de andere bepalingen van dit artikel is vermeld, is een boetebeding van 30% van het totale aangeboden bedrag van deze overeenkomst van toepassing, onverminderd het recht van AirTurb op volledige een vergoeding.

Garanties
1. AirTurb geeft de wederpartij alleen die garanties die zij in haar aanbieding heeft vermeld. Goederen geleverd door AirTurb zijn van gemiddelde commerciële kwaliteit met die eigenschappen en kwaliteiten zoals vastgelegd in de documentatie uitgegeven door AirTurb, zoals van kracht ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, tenzij AirTurb schriftelijk een specifieke garantie heeft toegezegd.
2. Garanties verleend door AirTurb zijn niet van toepassing in geval van: – oneigenlijk gebruik, installatie of montage door een derde of de andere partij; – schade als gevolg van feiten en / of omstandigheden die geen betrekking hebben op de deugdelijkheid van het materiaal, de wijze van vervaardiging of de installatie van de geleverde goederen; – onjuiste opvolging van alle gebruiks- of garantievoorschriften of wijzigingen of reparaties aan door AirTurb geleverde goederen zijn uitgevoerd door de andere partij

Aansprakelijkheid
1. AirTurb is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van stagnatie in de normale gang van zaken bij het bedrijf van de andere partij op enige wijze die verband houdt met of wordt veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door AirTurb.
2. Indien AirTurb aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van het bedrag dat verzekeraar heeft in een bepaald geval.
3. Indien de wederpartij door AirTurb geleverde goederen doorverkoopt of nieuwe goederen vormt uit goederen of door AirTurb geleverde goederen en deze doorverkoopt, is de wederpartij verplicht zich adequaat te verzekeren tegen het productaansprakelijkheidsrisico van artikel 6: 185 BW Code. Op eerste verzoek van AirTurb stuurt de andere partij een kopie van het relevante beleid. De partijen komen overeen dat de andere partij bij het vormen van een nieuw geval geldt als een producent in de zin van artikel 6: 185 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval vrijwaart hij AirTurb voor alle aanspraken van derden op grond van, maar niet uitsluitend, artikel 6: 185 van het Burgerlijk Wetboek.
4. AirTurb is te allen tijde gerechtigd bezwaar te maken tegen de aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van de andere partij die haar leveranciers of grondstoffenfabrikanten haar opleggen, zodat de garantie- en aansprakelijkheidsverplichtingen nooit verder kunnen gaan dan hetgeen zij jegens hen jegens hen heeft vastgelegd. . .
5. De wederpartij verplicht zich een behoorlijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten met betrekking tot goederen die hij aan derden heeft geleverd en die van AirTurb afkomstig zijn.
6. Advies, instructies, instructies voor gebruik, hoe ook genaamd, in verband met het gebruik, de verwerking, de verwerking, de bevestiging, enz. Van de AirTurb-producten zijn vrijblijvend en kunnen nooit tot enige aansprakelijkheid leiden.
7. AirTurb is te allen tijde gerechtigd, indien en voor zover mogelijk, de schade van de andere partij ongedaan te maken of te beperken door het defecte product te repareren of te verbeteren.
8. De wederpartij vrijwaart AirTurb voor alle aanspraken van derden – waaronder werknemers – die direct of indirect, direct of indirect verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
9. De aansprakelijkheid van AirTurb voor schade vervalt na verloop van twee jaar na het ontstaan ​​van de schade.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen in geval van opzet of grove nalatigheid van AirTurb.

Geschillen
1. Op alle geschillen tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend de Nederlandse rechtbanken en Nederlands recht van toepassing.
2. Dergelijke geschillen zullen alleen worden beslecht door de rechtbank van het district waar AirTurb is gevestigd, tenzij AirTurb de voorkeur geeft aan de rechtbank voorzien door algemene bevoegdheidsregels.